dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบเงื่อนไขและข้อตกลง


คำจำกัดความ
ผู้ให้บริการหมายถึง ผู้ดูแลเวปไซต์และพนักงานของบริษัท เดอะ ทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด 
ผู้ใช้บริการหมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าถึงบริการทั้งทางอิเลคทรอนิคส์และช่องทางปรกติ
ระบบหมายถึง กระบวนการใดๆที่ผู้ให้บริการได้นำเสนอในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์
*การใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของเราไม่ว่าทางช่องทางได บริษัทฯจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขของบริษัทฯ แล้ว

การสำรองที่นั่ง 

 • ผู้ใช้บริการจะต้องสำรองที่ผ่านทางช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสำรองที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อยืนยันรายการดังกล่าวกับผู้ให้บริการอีกครั้ง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันการสำรองที่โดยการชำระเงินก่อนเข้ารับบริการ มิฉะนั้นผู้ให้บริการอาจยกเลิกรายการสำรองโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงิน ตามรายการที่ระบุไว้ มิฉะนั้น ผู้ให้บริการอาจยกเลิกรายการสำรองที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการมิอาจรับผิดชอบหากเกิดการชำระค่าบริการผิดพลาดซึ่งเกิดจากผู้รับบริการ
 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือทางแฟกซ์ เจ้าของบัตรจะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วย หากเจ้าของบัตรมิได้เป็นผู้ร่วมเดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ตัดบัตรเครดิต พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและบัตรเครดิต
 • การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมีผลก็ต่อเมื่อยอดเงินจำนวนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัตรและนำเข้ามายังบัญชีผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการให้บริการในกรณีที่ธนาคารปฏิเสฐการจ่ายเงิน
 • การชำระโดยการตัดบัตรเดรดิตออนไลน์ ไม่สามารถยกเลิกในทุกกรณี

การเปลี่ยนแปลง

 • ผู้ใช้บริการจะต้องเปลี่ยนแปลงการสำรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 24ชั่วโมง หรือตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้น ผู้ให้บริการอาจเรียร้องค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการเต็มจำนวน
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านระบบสามารถใช้เอกสารที่ทางระบบออกให้ใช้แทนได้

ยกเลิก

 • ผู้ใช้บริการจะต้องยกเลิกการสำรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 24ชั่วโมง หรือตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้น ผู้ให้บริการอาจเรียร้องค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการเต็มจำนวน
 • ผู้ให้บริการมิอาจคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
 • ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดทั้งหมด และค่าบริการ 200 บาท/ท่าน
 • การชำระโดยการตัดบัตรเดรดิตออนไลน์ ไม่สามารถยกเลิกในทุกกรณี

ข้อยกเว้น

 • ผู้ให้บริการมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ การสงคราม การปฏิวัติ การก่อการร้าย โรคประจำตัวและเหตุสุดวิสัยอันมิอาจป้องกันได้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.


ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse